jueves, 7 de abril de 2011

La dièresi


La dièresi és un signe gràfic que s'utilitza per indicar que:
·        Cal pronunciar la u dels grups gu- i qu-:
            eloent, estió, seent, aies, linista
·        Cal pronunciar en síl·labes diferents dues vocals que podrien fer diftong i no en fan:
            raïm, veïna, roïns, llaüt, peüc, diürn
Ara bé, si la paraula ha de dur accent segons les normes d'accentuació, sempre l'accentuarem i no hi posarem dièresi.
            Lluís, país, conduíem
Per no trobar-nos amb textos sobrecarregats de dièresis, hi ha unes normes d'estalvi de la dièresi. Així doncs, no se n'ha de posar:
·        A l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats amb vocal + ir
            agrair, agraint, agrairà, agrairia
            conduir, conduint, conduirem, conduiries
·        En els sufixos -isme, -ista
            egoisme, europeista
·        En les terminacions -us, -um
            harmònium, Pius
·        Després dels prefixos anti-, intra-, co-, re-, contra-, pre-, auto-
            antiimperialista, intrauterí, coincidència, reunificació, contraindicació,
            preinscripció, autoinducció
1. Si en un mot hi ha dues vocals juntes que no formen diftong, tampoc no en formaran en els seus derivats:
            veí, veïns, veïnat, veïnatge
2. Tingues present, però, que els derivats d'alguns cultismes porten dièresi encara que el mot primitiu tingui diftong:
Formen diftong (no duen dièresi)                         No formen diftong (duen dièresi)
              fluid                                                                     fluïdesa
              trapezoide                                                            trapezoïdal
              arcaic                                                                   arcaïtzant
              europeu                                                               europeïtzant
              heroi                                                                    heroïna, heroïcitat
3. Recorda que porten dièresi:
            traïdor, continuïtat, espontaneïtat, heterogeneïtat, suïcidi, diürètic...

No hay comentarios:

Publicar un comentario